Leica 40129 APO-Televid 65 (angle view)Leica 40129 APO-Televid 65 (angle view), € 1.895